ჩვენ შესახებ წესები და პირობები ანგარიშსწორების პირობები მიწოდების პირობები ნივთის დაბრუნების პირობები კონფიდენციალურობა
კონფიდენციალურობა

შპს "ჯინვენტორი" ვალდებულია დაიცვას ვებ-გვერდზე (www.tene.ge) ვიზიტორის კონფიდენციალურობის პირობები. აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხება: იმ ინფორმაციას, რომელიც არის ან გახდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი მხარეთაგან დამოუკიდებლად: ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია სხვა წყაროებიდან; ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნებაც მოხდება რომელიმე მხარის მიერ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;

შპს "ჯინვენტორი" იღებს გარანტიას, რომ ვიზიტორის მიერ ვებ-პორტალით სარგებლობასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ინფორმაცია მესამე პირს (პირებს) გადაეცემა(თ) მხოლოდ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ასევე, მხარეთა მიერ წერილობით გათვალისწინებული შემთხვევებში.